198 klanten beoordeelden ons, lees hieronder hun ervaringen:

9.6 / 10
Gasketel CO vrij
035 - 7 99 20 99
Inloggen agenda
info@cv-service.nl
06 - 24 90 59 22

 

Algemene voorwaarden

Service en/of onderhoud cv- en combi-ketel

 

Artikel 1. Algemene bepalingen

1.1. Onder opdrachtgever wordt verstaan de eigenaar of gebruiker van cv- en/of combiketel.

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken daardoor onverbrekelijk deel uit van het tussen opdrachtgever en CV SERVICE gesloten contract betreffende onderhoud dan wel service en onderhoud van cv- en/of combiketel.

1.3. Op het in lid 1.2 genoemde contract zijn tevens de voor de in service en/of onderhoud gegeven installatie geldende veiligheidsvoorschriften en normen van toepassing.

 

Artikel 2. Te leveren diensten

2.1. CV SERVICE verplicht zich als bekwaam installateur tot het verrichten van onderhoud en het verlenen van service volgens de door de producent van de in service en/of onderhoud gegeven installatie gestelde richtlijnen en specificaties.

2.2. Ingeval van een onderhoudscontract verplicht CV SERVICE zich tot het eenmaal per jaar verrichten van onderhoud aan de in de opdrachtbevestiging vermelde installatie.

2.3. Ingeval van een service- en onderhoudscontract verplicht CV SERVICE zich tevens tot het opheffen van storingen aan de in de opdrachtbevestiging vermelde installatie en wel op de in artikel 3 van deze voorwaarden beschreven wijze.

2.4. De voorrijkosten en arbeidsloon voor de in de leden 2.2. en 2.3. genoemde werkzaamheden alsmede de kosten van kleine verbruiksmaterialen zoals smeer- en conserveringsmiddelen zijn voor rekening van CV SERVICE.

2.5. De kosten van noodzakelijk te vervangen onderdelen worden door CV SERVICE aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

 

Artikel 3. Storingen

3.1. CV SERVICE is voor het melden van een storing 7 dagen per week van 09.00 tot 22.00u telefonisch en per e-mail bereikbaar.

3.2. Alleen in geval van spoed c.q. nood zoals gaslekkage en hevige waterlekkage kan na 22.00u een beroep gedaan worden op de servicedienst van CV SERVICE.

3.3. Ingeval van het onverwacht geheel of gedeeltelijk uitvallen van de in de opdrachtbevestiging vermelde installatie heft CV SERVICE behoudens overmacht de storing binnen 24 uur op.

3.4. Een storing gemeld vóór 10.00u heft CV SERVICE behoudens overmacht nog diezelfde dag op.

3.5. Storingen aan cv- en combiketels hebben voorrang op storingen in de warmwatervoorziening die de eerst volgende werkdag opgeheven worden indien materialen en onderdelen voorradig zijn.

3.6. Houders van een service- en onderhoudscontract hebben bij het opheffen van storingen voor-rang op houders van alleen een onderhoudscontract.

 

Artikel 4. Uitsluitingen

4.1. Het opheffen van storingen als gevolg van onoordeelkundig gebruik en beschadiging door of vanwege de eigenaar of gebruiker van de in service en/of in onderhoud gegeven installatie alsmede van storingen als gevolg van door derden verleende service of verricht onderhoud is contractueel uitgesloten.

4.2. Het opheffen van storingen en/of reparaties uitvoeren, alsmede noodzakelijke aanpassingen aan de in service en/of in onderhoud gegeven installatie die aanwezig waren voor of tijdens het aangaan van het service- en onderhoudscontract zoals ook in artikel 9.1. genoemde

4.3. Het opheffen van storingen als gevolg van het niet laten uitvoeren van door CV SERVICE noodzakelijk geachte werkzaamheden en/of reparaties.

4.4. Het opheffen van storingen, lekkages en reparaties buiten de mantel van de ketel en/of als gevolg van van buiten komend onheil zoals bijvoorbeeld blikseminslag alsmede als gevolg van een gebrekkige gastoevoer en/of waterdruk, gebrekkige elektravoorziening en een defecte of onjuist ingestelde thermostaat, kranen en/of fouten in de installatie

4.5. Service aan en onderhoud van buiten de mantel van de ketel bevindende onderdelen en appendages zoals onder andere het expansievat, radiatoren, kranen, gas-cv-afvoer- en waterleiding, rookgasafvoer en luchttoevoer, dak en schoorsteen aansluitingen zijn niet onder het in artikel 1.1. genoemde contract begrepen.

4.6. Voor het opheffen van de in de voorgaande leden genoemde storingen brengt CV SERVICE voorrijkosten en arbeidsloon aan opdrachtgever in rekening

 

Artikel 5. Prijzen en betaling

5.1. De contractprijzen worden jaarlijks aangepast aan de dan geldende CBS-index voor de bouwnijverheid.

5.2. Betaling van de jaarnota alsmede de betaling van de nota voor vervangen onderdelen dienen  binnen 14 dagen na ontvangst te geschieden na welke termijn opdrachtgever in gebreke is en CV SERVICE gerechtigd is wettelijke rente in rekening te brengen en voor rekening van opdrachtgever incassomaatregelen te nemen.

5.3. Zolang opdrachtgever in gebreke is, kan CV SERVICE niet verplicht worden tot uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden en is opdrachtgever aansprakelijk voor alle gevolgen daarvan.

5.4. Het bedrag van het jaar contract wordt bij aanvang van het contract geheel gefactureerd,onafhankelijk in welke maand het onderhoud gepland staat.

 

Artikel 6. Ingangsdatum en contractduur

6.1. De eerste van de daaropvolgende maand waarin CV SERVICE het ondertekende aanvraagformulier ontvangt, geldt als contractingangsdatum.

6.2. De contracten worden aangegaan voor de duur van 24 maanden waarna de contracten steeds stilzwijgend voor de termijn van één jaar wordt verlengd.

6.3. Bereikt de in service en/of in onderhoud gegeven installatie een leeftijd van ouder dan 15 jaar dan is CV SERVICE gerechtigd het contract eenzijdig stop te zetten.

 

Artikel 7. Opzegging en ontbinding

7.1. Het contract is van rechtswege ontbonden indien CV SERVICE dan wel opdrachtgever uiterlijk één maand voor de verlengingsdatum per aangetekend schrijven te kennen heeft gegeven het contract niet voort te zetten.

7.2. Ingeval van vervanging en/of verkoop van de in service en/of in onderhoud gegeven installatie dan wel van verkoop van het pand waarin deze installatie zich bevindt, eindigt het contract van rechtswege.

7.3. Opdrachtgever heeft in het vorige lid genoemde gevallen alleen recht op gedeeltelijke terugbetaling van de al betaalde contractprijs als er nog geen prestatie door CV SERVICE geleverd is.

 

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1. Voor door de opdrachtgever geleden schade als gevolg van een aan CV SERVICE toe te rekenen tekortkoming is CV SERVICE aansprakelijk tot maximaal het als schadevergoeding door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van CV SERVICE betaalde bedrag.

8.2. CV SERVICE is niet aansprakelijk voor de prestaties van de installatie.

 

Artikel 9. Bijzondere bepalingen

9.1 Opdrachtgever verklaart dat de in service en/of in onderhoud gegeven installatie op de dag van ondertekening van het contract in goed functionerende staat verkeert. Een storing en/of reparatie die al aanwezig was voor of tijdens onze eerste controle zal op nacalculatie opgelost en/of uitgevoerd worden

9.2. Ingeval van een niet door CV SERVICE geleverde en geïnstalleerde installatie zijn de kosten van de onderdelen en het vervanging daarvan gedurende de garantieperiode voor rekening van de opdrachtgever.

9.3. Indien CV SERVICE op de afgesproken dag en uur niet in de gelegenheid wordt gesteld de overeengekomen werkzaamheden te verrichten, of de afspraak en gereserveerde tijd niet uiterlijk 24 uur voor het tijdsblok telefonisch geannuleerd wordt, is CV SERVICE gerechtigd voorrijkosten en één uur arbeidsloon aan opdrachtgever in rekening te brengen. In geval van in lid 9.3 genoemde situatie is de opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor het maken van een nieuwe afspraak.

9.4. Op straffe van verlies van de rechten uit het contract is het opdrachtgever niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CV SERVICE derden werkzaamheden aan de in service en/of in onderhoud gegeven installatie te laten verrichten.

9.5. Bouwkundige werkzaamheden alsmede het toegankelijk en/of schoonmaken van de locatie van de installatie zijn niet onder het contract begrepen.

9.6. Het is CV SERVICE steeds toegestaan voor een behoorlijke uitvoering van de werkzaamheden gebruik te maken van deskundige derden. De voorrijkosten en arbeidsloon alsmede de kosten van verbruiksmaterialen zijn niet onder het contract begrepen en zijn voor rekening van de opdrachtgever.

 

Artikel 10. Geschillen en toepasselijk recht

10.1. Indien partijen het onderling niet eens kunnen worden, is de rechtbank Amsterdam bevoegd te oordelen over geschillen over de algemene voorwaarden en over de uitvoering van het contract.

10.2. Op de algemene voorwaarden en het contract is het Nederlands recht van toepassing.

 

 


 

 

Algemene voorwaarden

Onderhoud ventilatie- en/of wtw unit

 

Artikel 1. Algemene bepalingen

1.1. Onder opdrachtgever wordt verstaan de eigenaar of gebruiker van ventilatie- en/of wtw unit.

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken daardoor onverbrekelijk deel uit van het tussen opdrachtgever en CV SERVICE gesloten contract betreffende onderhoud van ventilatie- en/of wtw unit.

1.3. Op het in lid 1.2 genoemde contract zijn tevens de voor de in onderhoud gegeven installatie geldende veiligheidsvoorschriften en normen van toepassing.

 

Artikel 2. Te leveren diensten

2.1. CV SERVICE verplicht zich als bekwaam installateur tot het verrichten van onderhoud en het verlenen van service volgens de door de producent van de in onderhoud gegeven installatie gestelde richtlijnen en specificaties.

2.2. Ingeval van een onderhoudscontract verplicht CV SERVICE zich tot het eenmaal per jaar verrichten van onderhoud aan de in de opdrachtbevestiging vermelde installatie.

2.3. Ingeval van een storing, reparatie of lekkage aan de in de opdrachtbevestiging vermelde installatie zijn de voorrijkosten en arbeidsloon voor rekening van de opdrachtgever

2.4. De kosten van noodzakelijk te vervangen onderdelen worden door CV SERVICE aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

 

Artikel 3. Storingen

3.1. CV SERVICE is voor het melden van een storing 7 dagen per week van 09.00 tot 22.00u telefonisch en per e-mail bereikbaar.

3.2. Alleen in geval van spoed c.q. nood zoals gaslekkage en hevige waterlekkage kan na 22.00u een beroep gedaan worden op de servicedienst van CV SERVICE.

3.3. Ingeval van het onverwacht geheel of gedeeltelijk uitvallen van de in de opdrachtbevestiging vermelde installatie heft CV SERVICE behoudens overmacht de storing binnen 24 uur op.

3.4. Een storing gemeld vóór 10.00u heft CV SERVICE behoudens overmacht nog diezelfde dag op.

 

Artikel 4. Prijzen en betaling

4.1. De contractprijzen worden jaarlijks aangepast aan de dan geldende CBS-index voor de bouwnijverheid.

4.2. Betaling van de jaarnota alsmede de betaling van de nota voor vervangen onderdelen dienen  binnen 14 dagen na ontvangst te geschieden na welke termijn opdrachtgever in gebreke is en CV SERVICE gerechtigd is wettelijke rente in rekening te brengen en voor rekening van opdrachtgever incassomaatregelen te nemen.

4.3. Zolang opdrachtgever in gebreke is, kan CV SERVICE niet verplicht worden tot uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden en is opdrachtgever aansprakelijk voor alle gevolgen daarvan.

4.4. Het bedrag van het jaar contract wordt bij aanvang van het contract geheel gefactureerd,

onafhankelijk in welke maand het onderhoud gepland staat.

 

Artikel 5. Ingangsdatum en contractduur

5.1. De eerste van de daaropvolgende maand waarin CV SERVICE het ondertekende aanvraagformulier ontvangt, geldt als contractingangsdatum.

5.2. De contracten worden aangegaan voor de duur van 12 maanden waarna de contracten steeds stilzwijgend voor de termijn van één jaar wordt verlengd.

 

Artikel 6. Opzegging en ontbinding

6.1. Het contract is van rechtswege ontbonden indien CV SERVICE dan wel opdrachtgever uiterlijk één maand voor de verlengingsdatum per aangetekend schrijven te kennen heeft gegeven het contract niet voort te zetten.

6.2. Ingeval van vervanging en/of verkoop van de in onderhoud gegeven installatie dan wel van verkoop van het pand waarin deze installatie zich bevindt, eindigt het contract van rechtswege.

6.3. Opdrachtgever heeft in het vorige lid genoemde gevallen alleen recht op gedeeltelijke terugbetaling van de al betaalde contractprijs als er nog geen prestatie door CV SERVICE geleverd is.

 

Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1. Voor door de opdrachtgever geleden schade als gevolg van een aan CV SERVICE toe te rekenen tekortkoming is CV SERVICE aansprakelijk tot maximaal het als schadevergoeding door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van CV SERVICE betaalde bedrag.

7.2. CV SERVICE is niet aansprakelijk voor de prestaties van de installatie.

 

Artikel 8. Bijzondere bepalingen

8.1 Opdrachtgever verklaart dat de in onderhoud gegeven installatie op de dag van ondertekening van het contract in goed functionerende staat verkeert.

8.2. Ingeval van een niet door CV SERVICE geleverde en geïnstalleerde installatie zijn de kosten van vervanging van onderdelen gedurende de garantieperiode voor rekening van de opdrachtgever.

8.3. Indien CV SERVICE op de afgesproken dag en uur niet in de gelegenheid wordt gesteld de overeengekomen werkzaamheden te verrichten, of de afspraak en gereserveerde tijd niet uiterlijk 24 uur voor het tijdsblok telefonisch geannuleerd wordt, is CV SERVICE gerechtigd voorrijkosten en één uur arbeidsloon aan opdrachtgever in rekening te brengen. In geval van in lid 8.3 genoemde situatie is de opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor het maken van een nieuwe afspraak.

8.4. Op straffe van verlies van de rechten uit het contract is het opdrachtgever niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CV SERVICE derden werkzaamheden aan de in onderhoud gegeven installatie te laten verrichten.

8.5. Bouwkundige werkzaamheden alsmede het toegankelijk en/of schoonmaken van de locatie van de installatie zijn niet onder het contract begrepen.

8.6. Het is CV SERVICE steeds toegestaan voor een behoorlijke uitvoering van de werkzaamheden gebruik te maken van deskundige derden. De voorrijkosten en arbeidsloon alsmede de kosten van verbruiksmaterialen zijn niet onder het contract begrepen en zijn voor rekening van de opdrachtgever.

 

Artikel 9. Geschillen en toepasselijk recht

9.1. Indien partijen het onderling niet eens kunnen worden, is de rechtbank Amsterdam bevoegd te oordelen over geschillen over de algemene voorwaarden en over de uitvoering van het contract.

9.2. Op de algemene voorwaarden en het contract is het Nederlands recht van toepassing.

 

 

 


 

 

 

 

Algemene voorwaarden

Onderhoud warmtepomp en/of zonne- boiler

 

Artikel 1. Algemene bepalingen

1.1. Onder opdrachtgever wordt verstaan de eigenaar of gebruiker van gashaard, gevelkachel, boiler en/of zonneboiler.

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken daardoor onverbrekelijk deel uit van het tussen opdrachtgever en CV SERVICE gesloten contract betreffende onderhoud van gashaard, gevelkachel, boiler en/of zonneboiler.

1.3. Op het in lid 1.2 genoemde contract zijn tevens de voor de in onderhoud gegeven installatie geldende veiligheidsvoorschriften en normen van toepassing.

 

Artikel 2. Te leveren diensten

2.1. CV SERVICE verplicht zich als bekwaam installateur tot het verrichten van onderhoud en het verlenen van service volgens de door de producent van de in onderhoud gegeven installatie gestelde richtlijnen en specificaties.

2.2. Ingeval van een onderhoudscontract verplicht CV SERVICE zich tot het eenmaal per jaar verrichten van onderhoud aan de in de opdrachtbevestiging vermelde installatie.

2.3. Ingeval van een storing, reparatie of lekkage aan de in de opdrachtbevestiging vermelde installatie zijn de voorrijkosten en arbeidsloon voor rekening van de opdrachtgever

2.4. De kosten van noodzakelijk te vervangen onderdelen worden door CV SERVICE aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

 

Artikel 3. Storingen

3.1. CV SERVICE is voor het melden van een storing 7 dagen per week van 09.00 tot 22.00u telefonisch en per e-mail bereikbaar.

3.2. Alleen in geval van spoed c.q. nood zoals gaslekkage en hevige waterlekkage kan na 22.00u een beroep gedaan worden op de servicedienst van CV SERVICE.

3.3. Ingeval van het onverwacht geheel of gedeeltelijk uitvallen van de in de opdrachtbevestiging vermelde installatie heft CV SERVICE behoudens overmacht de storing binnen 24 uur op.

3.4. Een storing gemeld vóór 10.00u heft CV SERVICE behoudens overmacht nog diezelfde dag op.

 

Artikel 4. Prijzen en betaling

4.1. De contractprijzen worden jaarlijks aangepast aan de dan geldende CBS-index voor de bouwnijverheid.

4.2. Betaling van de jaarnota alsmede de betaling van de nota voor vervangen onderdelen dienen  binnen 14 dagen na ontvangst te geschieden na welke termijn opdrachtgever in gebreke is en CV SERVICE gerechtigd is wettelijke rente in rekening te brengen en voor rekening van opdrachtgever incassomaatregelen te nemen.

4.3. Zolang opdrachtgever in gebreke is, kan CV SERVICE niet verplicht worden tot uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden en is opdrachtgever aansprakelijk voor alle gevolgen daarvan.

4.4. Het bedrag van het jaar contract wordt bij aanvang van het contract geheel gefactureerd,

onafhankelijk in welke maand het onderhoud gepland staat.

 

Artikel 5. Ingangsdatum en contractduur

5.1. De eerste van de daaropvolgende maand waarin CV SERVICE het ondertekende aanvraagformulier ontvangt, geldt als contractingangsdatum.

5.2. De contracten worden aangegaan voor de duur van 12 maanden waarna de contracten steeds stilzwijgend voor de termijn van één jaar wordt verlengd.

 

Artikel 6. Opzegging en ontbinding

6.1. Het contract is van rechtswege ontbonden indien CV SERVICE dan wel opdrachtgever uiterlijk één maand voor de verlengingsdatum per aangetekend schrijven te kennen heeft gegeven het contract niet voort te zetten.

6.2. Ingeval van vervanging en/of verkoop van de in onderhoud gegeven installatie dan wel van verkoop van het pand waarin deze installatie zich bevindt, eindigt het contract van rechtswege.

6.3. Opdrachtgever heeft in het vorige lid genoemde gevallen alleen recht op gedeeltelijke terugbetaling van de al betaalde contractprijs als er nog geen prestatie door CV SERVICE geleverd is.

 

Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1. Voor door de opdrachtgever geleden schade als gevolg van een aan CV SERVICE toe te rekenen tekortkoming is CV SERVICE aansprakelijk tot maximaal het als schadevergoeding door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van CV SERVICE betaalde bedrag.

7.2. CV SERVICE is niet aansprakelijk voor de prestaties van de installatie.

 

Artikel 8. Bijzondere bepalingen

8.1 Opdrachtgever verklaart dat de in onderhoud gegeven installatie op de dag van ondertekening van het contract in goed functionerende staat verkeert.

8.2. Ingeval van een niet door CV SERVICE geleverde en geïnstalleerde installatie zijn de kosten van vervanging van onderdelen gedurende de garantieperiode voor rekening van de opdrachtgever.

8.3 Indien CV SERVICE op de afgesproken dag en uur niet in de gelegenheid wordt gesteld de overeengekomen werkzaamheden te verrichten, of de afspraak en gereserveerde tijd niet uiterlijk 24 uur voor het tijdsblok telefonisch geannuleerd wordt, is CV SERVICE gerechtigd voorrijkosten en één uur arbeidsloon aan opdrachtgever in rekening te brengen. In geval van in lid 8.3 genoemde situatie is de opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor het maken van een nieuwe afspraak.

8.4. Op straffe van verlies van de rechten uit het contract is het opdrachtgever niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CV SERVICE derden werkzaamheden aan de in onderhoud gegeven installatie te laten verrichten.

8.5. Bouwkundige werkzaamheden alsmede het toegankelijk en/of schoonmaken van de locatie van de installatie zijn niet onder het contract begrepen.

8.6. Het is CV SERVICE steeds toegestaan voor een behoorlijke uitvoering van de werkzaamheden gebruik te maken van deskundige derden. De voorrijkosten en arbeidsloon alsmede de kosten van verbruiksmaterialen zijn niet onder het contract begrepen en zijn voor rekening van de opdrachtgever.

 

Artikel 9. Geschillen en toepasselijk recht

9.1. Indien partijen het onderling niet eens kunnen worden, is de rechtbank Amsterdam bevoegd te oordelen over geschillen over de algemene voorwaarden en over de uitvoering van het contract.

9.2. Op de algemene voorwaarden en het contract is het Nederlands recht van toepassing.

 

 


 

 

Algemene voorwaarden

Service en/of onderhoud vloerverwarming installatie Blaricummermeent

 

Artikel 1. Algemene bepalingen

1.1. Onder opdrachtgever wordt verstaan de eigenaar of gebruiker van vloerverwarming installatie.

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken daardoor onverbrekelijk deel uit van het tussen opdrachtgever en CV SERVICE gesloten contract betreffende onderhoud dan wel service en onderhoud van vloerverwarming installatie.

1.3. Op het in lid 1.2 genoemde contract zijn tevens de voor de in service en/of onderhoud gegeven installatie geldende veiligheidsvoorschriften en normen van toepassing.

 

Artikel 2. Te leveren diensten

2.1. CV SERVICE verplicht zich als bekwaam installateur tot het verrichten van onderhoud en het verlenen van service volgens de door de producent van de in service en/of onderhoud gegeven installatie gestelde richtlijnen en specificaties.

2.2. Ingeval van een onderhoudscontract verplicht CV SERVICE zich tot het eenmaal per jaar verrichten van onderhoud aan de in de opdrachtbevestiging vermelde installatie.

2.3. Ingeval van een service- en onderhoudscontract verplicht CV SERVICE zich tevens tot het opheffen van storingen aan de in de opdrachtbevestiging vermelde installatie en wel op de in artikel 3 van deze voorwaarden beschreven wijze.

2.4. De voorrijkosten en arbeidsloon voor de in de leden 2.2. en 2.3. genoemde werkzaamheden alsmede de kosten van kleine verbruiksmaterialen zoals smeer- en conserveringsmiddelen zijn voor rekening van CV SERVICE.

2.5. De kosten van noodzakelijk te vervangen onderdelen worden door CV SERVICE aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

 

Artikel 3. Storingen

3.1. CV SERVICE is voor het melden van een storing 7 dagen per week van 09.00 tot 22.00u telefonisch en per e-mail bereikbaar.

3.2. Alleen in geval van spoed c.q. nood zoals gaslekkage en hevige waterlekkage kan na 22.00u een beroep gedaan worden op de servicedienst van CV SERVICE.

3.3. Ingeval van het onverwacht geheel of gedeeltelijk uitvallen van de in de opdrachtbevestiging vermelde installatie heft CV SERVICE behoudens overmacht de storing binnen 24 uur op.

3.4. Een storing gemeld vóór 10.00u heft CV SERVICE behoudens overmacht nog diezelfde dag op.

3.5. Houders van een service- en onderhoudscontract hebben bij het opheffen van storingen voor-rang op houders van alleen een onderhoudscontract.

 

Artikel 4. Uitsluitingen

4.1. Het opheffen van storingen als gevolg van onoordeelkundig gebruik en beschadiging door of vanwege de eigenaar of gebruiker van de in service en/of in onderhoud gegeven installatie alsmede van storingen als gevolg van door derden verleende service of verricht onderhoud is contractueel uitgesloten.

4.2. Het opheffen van storingen en/of reparaties uitvoeren, alsmede noodzakelijke aanpassingen aan de in service en/of in onderhoud gegeven installatie die aanwezig waren voor of tijdens het aangaan van het service- en onderhoudscontract zoals ook in artikel 9.1. genoemde

4.3. Het opheffen van storingen als gevolg van het niet laten uitvoeren van door CV SERVICE noodzakelijk geachte werkzaamheden en/of reparaties.

4.4. Het opheffen van storingen, lekkages en reparaties buiten de vloerverwarming en regeling en/of als gevolg van van buiten komend onheil zoals bijvoorbeeld blikseminslag alsmede als gevolg van een gebrekkige  waterdruk, gebrekkige elektravoorziening en een defecte of onjuist ingestelde thermostaat, kranen en/of fouten in de installatie

4.5. Het repareren door vervanging van de vloerverwarmingverdeler, het expantievat, overstort of inlaatcombinatie, tevens is uitgesloten het opnieuw (softwarematig) inregelen van thermostaten en zones. Water bijvullen en batterijen vervangen.

4.6. Voor het opheffen van de in de voorgaande leden genoemde storingen brengt CV SERVICE voorrijkosten en arbeidsloon aan opdrachtgever in rekening

Artikel 5. Prijzen en betaling

5.1. De contractprijzen worden jaarlijks aangepast aan de dan geldende CBS-index voor de bouwnijverheid.

5.2. Betaling van de jaarnota alsmede de betaling van de nota voor vervangen onderdelen dienen  binnen 14 dagen na ontvangst te geschieden na welke termijn opdrachtgever in gebreke is en CV SERVICE gerechtigd is wettelijke rente in rekening te brengen en voor rekening van opdrachtgever incassomaatregelen te nemen.

5.3. Zolang opdrachtgever in gebreke is, kan CV SERVICE niet verplicht worden tot uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden en is opdrachtgever aansprakelijk voor alle gevolgen daarvan.

5.4. Het bedrag van het jaar contract wordt bij aanvang van het contract geheel gefactureerd,

onafhankelijk in welke maand het onderhoud gepland staat.

 

Artikel 6. Ingangsdatum en contractduur

6.1. De eerste van de daaropvolgende maand waarin CV SERVICE het ondertekende aanvraagformulier ontvangt, geldt als contractingangsdatum.

6.2. De contracten worden aangegaan voor de duur van 24 maanden waarna de contracten steeds stilzwijgend voor de termijn van één jaar wordt verlengd.

 

Artikel 7. Opzegging en ontbinding

7.1. Het contract is van rechtswege ontbonden indien CV SERVICE dan wel opdrachtgever uiterlijk één maand voor de verlengingsdatum per aangetekend schrijven te kennen heeft gegeven het contract niet voort te zetten.

7.2. Ingeval van vervanging en/of verkoop van de in service en/of in onderhoud gegeven installatie dan wel van verkoop van het pand waarin deze installatie zich bevindt, eindigt het contract van rechtswege.

7.3. Opdrachtgever heeft in het vorige lid genoemde gevallen alleen recht op gedeeltelijke terugbetaling van de al betaalde contractprijs als er nog geen prestatie door CV SERVICE geleverd is.

 

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1. Voor door de opdrachtgever geleden schade als gevolg van een aan CV SERVICE toe te rekenen tekortkoming is CV SERVICE aansprakelijk tot maximaal het als schadevergoeding door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van CV SERVICE betaalde bedrag.

8.2. CV SERVICE is niet aansprakelijk voor de prestaties van de installatie.

 

Artikel 9. Bijzondere bepalingen

9.1 Opdrachtgever verklaart dat de in service en/of in onderhoud gegeven installatie op de dag van ondertekening van het contract in goed functionerende staat verkeert. Een storing en/of reparatie die al aanwezig was voor of tijdens onze eerste controle zal op nacalculatie opgelost en/of uitgevoerd worden

9.2. Ingeval van een niet door CV SERVICE geleverde en geïnstalleerde installatie zijn de kosten van vervanging van onderdelen gedurende de garantieperiode voor rekening van de opdrachtgever.

9.3. Indien CV SERVICE op de afgesproken dag en uur niet in de gelegenheid wordt gesteld de overeengekomen werkzaamheden te verrichten, of de afspraak en gereserveerde tijd niet uiterlijk 24 uur voor het tijdsblok telefonisch geannuleerd wordt, is CV SERVICE gerechtigd voorrijkosten en één uur arbeidsloon aan opdrachtgever in rekening te brengen.  In geval van in lid 9.3 genoemde situatie is de opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor het maken van een nieuwe afspraak.

9.4. Op straffe van verlies van de rechten uit het contract is het opdrachtgever niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CV SERVICE derden werkzaamheden aan de in service en/of in onderhoud gegeven installatie te laten verrichten.

9.5. Bouwkundige werkzaamheden alsmede het toegankelijk en/of schoonmaken van de locatie van de installatie zijn niet onder het contract begrepen.

9.6. Het is CV SERVICE steeds toegestaan voor een behoorlijke uitvoering van de werkzaamheden gebruik te maken van deskundige derden. De voorrijkosten en arbeidsloon alsmede de kosten van verbruiksmaterialen zijn niet onder het contract begrepen en zijn voor rekening van de opdrachtgever.

 

Artikel 10. Geschillen en toepasselijk recht

10.1. Indien partijen het onderling niet eens kunnen worden, is de rechtbank Amsterdam bevoegd te oordelen over geschillen over de algemene voorwaarden en over de uitvoering van het contract.

10.2. Op de algemene voorwaarden en het contract is het Nederlands recht van toepassing.

 

>Voorwaarden

Klantbeoordeling

198 klanten hebben ons beoordeeld met een gemiddelde van:

9.6 / 10