199 klanten beoordeelden ons, lees hieronder hun ervaringen:

9.6 / 10
Gasketel CO vrij
035 - 7 99 20 99
Inloggen agenda
info@cv-service.nl
06 - 24 90 59 22

Algemene Leveringsvoorwaarden

(installatiewerk)

 

Artikel 1. Werkingssfeer :

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op tussen een consument en CV Service overeengekomen werk met betrekking tot een installatie, met uitzondering van: werk binnen het kader van een onderhoud/serviceabonnement.

 

Artikel 2. Definities :

2.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

consument: opdrachtgever in de vorm van natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;

cv service: installateur, opdrachtnemer, die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf;

werk: het totaal van de tussen de consument en de installateur overeengekomen werkzaamheden en de daarbij door CV-Service geleverde materialen;

installatie: (centrale) verwarmingsinstallatie, luchtbehandelingsinstallatie, (warm) waterinstallatie, dakwerk, riolering, vloerverwarming, sanitaire voorziening en andere voorzieningen die zijn bestemd voor gebruik, distributie, opslag of afvoer van gas, (hemel)water en elektriciteit;

meer- en minderwerk: door de consument gewenste toevoegingen aan respectievelijk verminderingen van het overeengekomen werk die leiden tot bijbetaling boven of inhouding op de overeengekomen aanneemsom;

onderhoud: alle periodieke werkzaamheden die gericht zijn op bedrijfszeker en veilig gebruik van de installatie;

service: het geheel van handelingen gericht op onderzoek naar en/of verhelpen van de oorzaak van een onverwacht opgekomen gebrek zoals bijvoorbeeld storing, verstopping of lekkage;

onderhoud/service-abonnement: de overeenkomst die CV Service verplicht tot het geregeld verrichten van onderhoud en/of service aan een installatie;

stelpost: een als zodanig in het aanbod cq de overeenkomst aangeduid bestedingsdoel met een daarbij genoemd geldbedrag, dat in de aanneemsom is begrepen en ten laste waarvan nader in de overeenkomst beschreven uitgaven worden gebracht, waarbij het geldbedrag op een zodanig niveau moet zijn gesteld dat het bestedingsdoel met het genoemde geldbedrag kan worden gerealiseerd;

geschillen: Indien partijen het onderling niet eens kunnen worden, is de rechtbank Amsterdam bevoegd te oordelen over geschillen over de algemene voorwaarden en over de uitvoering van het installatiewerk. Op de algemene voorwaarden en het contract is het Nederlands recht van toepassing.

2.2. Alle in deze voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief BTW.

 

 Artikel 3. Aanbod van CV Service :

3.1 Het aanbod voor werk dat naar verwachting € 1500 te boven zal gaan, wordt schriftelijk in tweevoud of langs elektronische weg gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken. Het aanbod wordt voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende 20 dagen na ontvangst. Op ieder aanbod zijn de volgende leden van dit artikel van toepassing.

3.2. Het aanbod omvat een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en de te leveren materialen, die voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.

3.3. Het aanbod vermeldt geen datum waarop of de periode waarin met het werk kan worden begonnen en geen aanduiding van de duur van het werk of een aanduiding van de datum waarop of de periode waarin het werk wordt opgeleverd.    

3.4. Het aanbod geeft inzicht in de prijsvorming methode die zal worden gehanteerd: offerte of nacalculatie. Bij de prijsvorming methode offerte komen consument en CV Service een vast bedrag overeen waartegen het werk wordt verricht. Bij de prijsvorming methode nacalculatie doet CV Service een nauwkeurige opgave van de prijsfactoren, onder andere eenheidsprijzen per uur van te verrichten arbeid, voorrijdkosten en een schatting van benodigde materialen. Op verzoek van de consument geeft CV Service, indien de situatie hem dat mogelijk maakt, een indicatie van de te verwachten uitvoeringskosten door het noemen van een richtprijs. Het aanbod kan een combinatie van de twee prijsvorming methoden bevatten in de vorm van voor een deel van het werk offerte en voor een deel van het werk nacalculatie.

3.5. Indien het aanbod een stelpost bevat, dan wordt duidelijk omschreven welke artikelen in deze stelpost zijn begroot.

3.6. Het aanbod vermeldt de betalingswijze.

3.7. De van het aanbod deel uitmakende tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door CV Service of in zijn opdracht vervaardigd zijn, blijven eigendom van CV Service tenzij het aanbod wordt geaccepteerd. Dit laat onverlet het intellectuele eigendomsrecht van CV Service. Zij mogen niet zonder zijn toestemming aan derden ter hand worden gesteld of getoond. Zij mogen evenmin zonder zijn toestemming worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd. Indien geen opdracht wordt verleend dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe door CV Service gedaan verzoek franco aan hem te worden toegezonden.

3.8. Indien de consument het aanbod niet accepteert, dan is de consument uitsluitend verplicht de kosten die gemoeid zijn met het tot stand brengen van het aanbod aan de installateur te vergoeden als CV Service de consument direct bij of na het vragen van het aanbod schriftelijk heeft gewezen op het bestaan van deze verplichting en de hoogte van deze kosten. In geval CV Service van de in dit lid bedoelde mogelijkheid gebruik maakt en de consument de kosten heeft voldaan, gaan de bij het aanbod behorende tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen over in eigendom op de consument, onverminderd het intellectuele eigendomsrecht van CV Service.

3.9. Indien CV Service bij de uitvoering van de werkzaamheden gebruik wil maken van opslagruimte van de consument, dient hij dit in het aanbod te vermelden.

3.10. Het aanbod gaat vergezeld van een exemplaar van deze algemene voorwaarden, of een verwijzing naar de plek waar deze digitaal te vinden is, middels een weblink.

3.11. Alle prijzen op het aanbod zijn inclusief BTW en onder voorbehoud van typfouten en optelfouten. Voor de gevolgen van typfouten en optelfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

 

 

Artikel 4 Totstandkoming :

4.1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de consument. De aanvaarding gebeurt bij voorkeur en waar mogelijk langs schriftelijke of elektronische weg. In geval van elektronische opdrachtverlening door de consument bevestigt CV Service langs elektronische weg de ontvangst van de opdracht aan de consument.

 

Artikel 5 Verplichtingen van CV-Service :

5.1. CV Service zal het werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uitvoeren. De werkzaamheden worden verricht binnen de normale werktijden van CV Service, tenzij anders overeengekomen. Indien de opdracht van de consument aan CV Service strekt tot het verlenen van service, is CV Service verplicht om zich in te spannen om de oorzaak van het gebrek op te sporen en vervolgens de oorzaak van het gebrek te verhelpen.

5.2. CV Service neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing zijnde voorschriften in acht, zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het werk. Een verhoging van de prijs als gevolg van wijziging van de voorschriften mag aan de consument worden doorberekend, mits CV Service aantoont dat hij op het moment van sluiten van de overeenkomst niet van de wijziging op de hoogte kon zijn.

5.3. CV Service is verplicht de consument te wijzen op de op het eerste gezicht kenbare en voor het werk relevante:

 • onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
 • onjuistheden in de door de consument verlangde werkwijzen en constructies;
 • gebreken van de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
 • (bodem)verontreiniging, milieubelastende stoffen en/of bacteriën (zoals bijvoorbeeld      asbest en legionella) in of bij de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
 • gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de consument ter beschikking zijn gesteld;
 • onjuistheden in de door of namens de consument verstrekte gegevens;

al het voorgaande voor zover deze zich voor of tijdens de uitvoering van het werk aan de installateur openbaren en de installateur terzake deskundig moet worden geacht.

5.4. CV Service is aansprakelijk voor schade, tenzij deze niet aan hem kan worden toegerekend, tot een bedrag van maximaal het als schadevergoeding door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van CV SERVICE betaalde bedrag

5.5. CV SERVICE vrijwaart de consument tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade, voor zover deze door de uitvoering van zijn werk is toegebracht en te wijten is aan de nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van CV SERVICE zelf of van zijn ondergeschikten of van andere door hem bij de uitvoering van het werk ingeschakelde hulppersonen.

 

Artikel 6 Verplichtingen van de consument :

6.1. De consument stelt CV SERVICE in de gelegenheid het werk te verrichten.

6.2. De consument zorgt er voor dat CV SERVICE tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen en ontheffingen) en de door hem voor het werk te verschaffen gegevens. CV SERVICE geeft hiervoor desgewenst aanwijzingen op zijn vakgebied.

6.3. De consument verschaft de hem ter beschikking staande aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde energie. De benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor zijn rekening.

6.4. De consument draagt zorg voor een ongestoord gebruik van de in artikel 3 lid 9 bedoelde opslagruimte en zorgt als een goed bewaarder voor de zaken in de opslagruimte.

6.5. De consument dient er voor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van CV SERVICE behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging in de zin van dit lid ontstaat, dient de consument CV SERVICE hiervan tijdig in kennis te stellen.

6.6. Indien de aanvang of voortgang van het werk wordt vertraagd door een omstandigheid die voor risico van de consument komt, dan dient de consument de daaruit voor CV SERVICE voortvloeiende schade te vergoeden indien deze aan de consument kan worden toegerekend.

6.7. De consument draagt het risico voor schade veroorzaakt door: 

 • onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
 • onjuistheden in de door de consument verlangde constructies en werkwijzen;
 • gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
 • (bodem)verontreiniging, milieubelastende stoffen en/of bacteriën (zoals bijvoorbeeld asbest en legionella) in of bij de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
 • gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de consument ter beschikking zijn gesteld;
 • onjuistheden in de door of namens de consument verstrekte gegevens. Dit laat onverlet de waarschuwingsplicht van CV SERVICE op grond van artikel 5 lid 3. 8. In geval van een tekortkoming van CV SERVICE bij de uitvoering van de overeenkomst wijst de consument CV SERVICE daar zo spoedig mogelijk schriftelijk op, met een duidelijke omschrijving van de tekortkoming en met een redelijke termijn om de tekortkoming te herstellen, tenzij de installateur reeds door de enkele tekortkoming in verzuim is.

 

Artikel 7 Vertraging bij aanvang of voortzetting van het werk :

7.1. Indien CV SERVICE zijn verplichtingen terzake van de aanvang of de voortzetting van het werk niet nakomt, dan sommeert de consument hem schriftelijk zo spoedig mogelijk met de uitvoering aan te vangen of het werk voort te zetten. De consument kan er daarbij op wijzen dat hij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden zal beschouwen indien CV SERVICE 14 dagen na ontvangst van de brief in gebreke blijft. De consument is in dat geval bevoegd het werk door een derde te doen uitvoeren of voortzetten.

7.2. De consument heeft, indien hij van de in het vorige lid bedoelde mogelijkheid gebruik maakt, recht op schadevergoeding, waaronder begrepen de eventuele in redelijkheid gemaakte extra kosten om het werk door anderen te doen uitvoeren of voltooien. De consument mag dit verrekenen met hetgeen hij aan CV SERVICE nog verschuldigd is.

 

Artikel 8 Beëindiging van het werk in onvoltooide staat :

8.1. De consument kan de uitvoering van het werk te allen tijde geheel of gedeeltelijk beëindigen.

8.2. Partijen zullen over en weer meewerken aan een gezamenlijke vastlegging van de feitelijke toestand van het werk op het moment van oplevering in onvoltooide staat.

8.3. Tot op het moment van oplevering in onvoltooide staat is CV SERVICE verplicht, tegen vergoeding, maatregelen te treffen ter voorkoming en beperking van de schade.

8.4. De consument zal CV SERVICE de hem toekomende aanneemsom vergoeden, vermeerderd met de kosten van de in lid 3 bedoelde vergoeding(en) alsook met andere door de beëindiging ontstane kosten en verminderd met het niet geleverde en de niet gemaakte kosten.

8.5. Indien een prijsvormingmethode is gehanteerd waarbij geen offerte was vastgesteld, vergoedt de consument aan CV SERVICE de door CV SERVICE aan het werk bestede loon- en materiaalkosten, de in lid 3 bedoelde vergoeding(en), de andere door de beëindiging ontstane kosten, alsook de gederfde winst die CV SERVICE over het gehele werk zou hebben genoten.

 

Artikel 9: Annulering

9.1. Indien de consument, nadat een overeenkomst tot stand is gekomen en voordat met de uitvoering van de overeenkomst is aangevangen, deze wenst te annuleren, wordt 30% van de orderprijs als annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd het recht van CV SERVICE op volledige schadevergoeding inclusief gederfde winst. Indien annulering geschiedt in de periode van 10 dagen tot de dag van levering, wordt 50% van de orderprijs als annuleringskosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van het contract zal de volledige contractprijs in rekening worden gebracht.

9.2. Indien de consument bij annulering de afname weigert van de reeds door CV SERVICE, speciaal voor wederpartij, ingekochte en/of geproduceerde zaken, al dan niet bewerkt of verwerkt, is de consument daarnaast gehouden deze zaken af te nemen en de verkoopprijs aan CV SERVICE te voldoen.

9.3. Indien een zaak (tijdelijk) niet leverbaar is, ontvangt de consument van CV SERVICE uiterlijk een maand na ontvangst van de bestelling hierover bericht. De Consument kan in dat geval kosteloos de bestelling annuleren.

9.4. Indien de Consument reeds de zaak aan CV SERVICE heeft betaald, wordt voor terugbetaling aan de consument zorg gedragen of vindt verrekening plaats.

 

 

Artikel 10 Meer- en minderwerk :

10.1. Bij de prijsvorming methode offerte kunnen consument en CV SERVICE, nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, meer- en minderwerk overeenkomen. Daarbij maken zij afspraken over het in vergelijking met de oorspronkelijke overeenkomst extra uit te voeren resp. achterwege te laten werk en de gevolgen daarvan voor de prijs en de oplevering.

10.2. Als het totaal aan te verrekenen minderwerk het totaal aan te verrekenen meerwerk overtreft, heeft CV SERVICE recht op een bedrag gelijk aan 10% van het verschil van deze totalen. Dit geldt niet voor zover het minderwerk het gevolg is van een verzoek van de installateur om minder te mogen uitvoeren dan in de overeenkomst was bepaald.

10.3. In geval van door de consument opgedragen meerwerk kan de installateur alleen aanspraak maken op een verhoging van de prijs, indien hij de consument tijdig heeft gewezen op de daaruit voortvloeiende prijsverhoging, tenzij de consument dit zelf reeds had moeten begrijpen.

10.4. Indien minder wordt uitgegeven dan in de stelpost begroot dan geldt dit niet als minderwerk, tenzij er op verzoek van de consument artikelen uit de stelpost zijn gehaald. In dat geval geldt de afwijking van de stelpost als minderwerk.

10.5. Meer- en minderwerk voor een bedrag van meer dan € 1000 wordt direct bij het maken van de afspraken schriftelijk vastgelegd, behalve in spoedeisende omstandigheden.

10.6. Het ontbreken van een document laat de aanspraken CV SERVICE resp. consument op verrekening van meerwerk resp. minderwerk onverlet. In dat geval rust het bewijs van de overeenkomst op degene die de aanspraak maakt.

 

Artikel 11 Onvoorziene omstandigheden :

11.1. Wanneer zich onvoorziene omstandigheden voordoen, dan meldt CV SERVICE dat zo spoedig mogelijk aan de consument en onderbreekt CV SERVICE voor zover de onvoorziene omstandigheid dat nodig maakt zijn werkzaamheden, behalve voor zover de onvoorziene omstandigheid onmiddellijk handelen vereist.

11.2. Eventuele extra kosten die CV SERVICE moet maken in verband met een onvoorziene omstandigheid die onmiddellijk handelen vereist en die redelijk zijn ter beperking van de schade, zullen door de consument worden vergoed.

11.3. Indien de onvoorziene omstandigheid niet onmiddellijk handelen vereist, dan zullen partijen gezamenlijk de verdere uitvoering van het werk bepalen.

 

Artikel 12 Overmacht :

12.1. Wordt de uitvoering van het werk voor een der partijen onmogelijk door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, dan is deze gerechtigd de uitvoering van het werk te (doen) beëindigen tegen vergoeding aan de andere partij van de reeds feitelijk gemaakte kosten.

 

Artikel 13 Oplevering:

13.1. Als consument en CV SERVICE een vaste datum van oplevering hebben afgesproken, dan wordt het werk op deze datum opgeleverd.

13.2. Als consument en CV SERVICE een vermoedelijke datum van oplevering hebben afgesproken, dan wordt het werk op of omstreeks deze datum opgeleverd.

13.3. Het werk is opgeleverd wanneer de installateur aan de consument heeft meegedeeld dat het werk voltooid is en de consument het werk heeft aanvaard.

13.4. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:

 • hetzij wanneer 8 dagen zijn verstreken nadat de consument van CV SERVICE de mededeling heeft ontvangen dat het werk is voltooid en de consument heeft nagelaten het werk te aanvaarden dan wel af te keuren;
 • hetzij wanneer de consument de installatie (opnieuw) in gebruik neemt, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd, tenzij het aan ingebruikneming verbonden gevolg (oplevering) niet gerechtvaardigd is.

13.5. Bij overschrijding van een afgesproken vaste opleveringsdatum is de installateur verplicht de door de consument hierdoor geleden schade te vergoeden.

 

Artikel 14 Vooruitbetaling/zekerheid :

14.1. CV SERVICE is gerechtigd bij een opdracht boven € 500 en voor ten hoogste 25% van het eindbedrag vooruitbetaling te verlangen indien hij dienaangaande voldoende financiële zekerheid stelt.

14.2. CV SERVICE kan bij het sluiten van de overeenkomst zekerheid bedingen van de consument.

14.3. Na het sluiten van de overeenkomst kan CV SERVICE zekerheid bedingen indien hij goede grond heeft te vrezen dat de consument zijn betalingsverplichting niet zal nakomen. Indien en zolang de consument in dat geval weigert of niet in staat is zekerheid te stellen, is CV SERVICE gerechtigd de uitvoering van het werk te onderbreken, voor zover dit gerechtvaardigd is.

 

Artikel 15 Betaling in termijnen :

15.1. Partijen kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen gebeurt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Betaling dient in dat geval telkens plaats te vinden uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de rekening.

15.2. Indien betaling in termijnen is overeengekomen en CV SERVICE zijn verplichting terzake van de voortzetting van het werk niet nakomt, heeft de consument de bevoegdheid zijn betaling van een termijn op te schorten, onverminderd het bepaalde in artikel 8.

 

 

Artikel 16 De eindafrekening :

16.1. Binnen een redelijke termijn na de oplevering dient CV SERVICE bij de consument de eindafrekening in.

16.2. In geval van toepassing van de prijsvorming methode offerte bevat de eindafrekening een duidelijke omschrijving van de oorspronkelijke opdracht en het eventueel opgedragen meer- en/of minderwerk.

16.3. In geval van toepassing van de prijsvorming methode nacalculatie bevat de eindafrekening een specificatie van de gebruikte materialen en de kosten daarvan, van de gewerkte uren en de uurtarieven, en van de overige kosten. Heeft CV SERVICE een richtprijs genoemd, dan mag de richtprijs met niet meer dan 30% worden overschreden, tenzij CV SERVICE de consument tijdig heeft gewaarschuwd voor een grotere overschrijding van de richtprijs.

16.4. Betaling van de eindafrekening vindt plaats binnen 14 dagen na ontvangst van de rekening.

 

Artikel 17 Niet nakomen betalingsverplichting :

17.1. Indien de consument niet tijdig betaalt wordt hij wettelijk geacht zonder enige ingebrekestelling in verzuim te verkeren. Niettemin zendt CV SERVICE na het verstrijken van de betalingsdatum als bedoeld in artikel 14 lid 1 en artikel 15 lid 4 één betalingsherinnering, waarin hij de consument op zijn verzuim wijst en hem alsnog de gelegenheid geeft binnen 14 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering te betalen.

17.2. Over de betaling die niet tijdig is verricht, kan CV SERVICE rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de betalingsdatum als bedoeld in artikel 15 lid 1 en artikel 16 lid 4 tot de dag van ontvangst van het verschuldigde. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente ingevolge artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek.

17.3. CV SERVICE is na verloop van de in lid 1 bedoelde termijn van 14 dagen bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag. Indien CV SERVICE hiertoe overgaat, zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten voor rekening van de consument. De hoogte van deze kosten is onderworpen aan wettelijke grenzen. Daarvan kan in het voordeel van de consument worden afgeweken.

17.4. CV SERVICE blijft de eigenaar van nog niet verwerkte materialen, totdat de consument aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

17.5. Indien CV SERVICE een door hem aan de consument verschuldigde betaling of schadevergoeding niet tijdig betaalt, dan wijst de consument hem per brief op zijn verzuim. Indien CV SERVICE niet binnen 14 dagen na ontvangst van deze brief heeft betaald, wordt hij geacht - zonder verdere ingebrekestelling - in verzuim te verkeren. De leden 2 en 3 van dit artikel zijn in dat geval van overeenkomstige toepassing, waarbij ‘CV SERVICE’ in plaats van ‘consument’ en ‘consument’ in plaats van ‘CV SERVICE’ wordt gelezen.

 

Artikel 18 Opschorting van betaling :

18.1. Indien het opgeleverde werk niet voldoet aan de overeenkomst, heeft de consument het recht de betaling op te schorten, met dien verstande dat het op te schorten bedrag in een redelijke verhouding dient te staan tot het geconstateerde gebrek.

18.2. Indien het opgeschorte bedrag niet in een redelijke verhouding staat tot het geconstateerde gebrek, heeft CV SERVICE het recht de in artikel 17 lid 2 bedoelde rente te vorderen over het te veel opgeschorte bedrag.

 

Artikel 19 Garantie door CV SERVICE :

19.1. CV SERVICE garandeert dat eventuele gebreken in het werk die binnen 18 maanden na de oplevering aan de dag treden kosteloos worden verholpen.

19.2. Garantie op de geleverde installatie bedraagt 2 jaar, Tevens garandeert CV SERVICE gedurende een termijn van 2 jaar na de oplevering dat de specificaties ten aanzien van capaciteit en temperaturen, zoals vermeld in het aanbod, worden gehaald.

19.3. De garantietermijnen zoals genoemd in de leden 1 en 2 gelden tenzij de installateur en de consument een langere garantietermijn overeenkomen.

19.4. De garantie zoals bedoeld in de voorgaande leden vervalt indien:

 • gebreken aan de installatie niet binnen bekwame tijd nadat ze ontdekt werden of redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen worden schriftelijk aan CV SERVICE zijn gemeld;
 • gebreken zijn veroorzaakt door een fout, onoordeelkundig gebruik of verzuim van de consument die de opdracht heeft gegeven of zijn rechtsopvolger, dan wel door van buiten komende oorzaken;
 • het gebrek geen gevolg is van het werk;
 • gedurende de garantietermijn zonder schriftelijke toestemming van de installateur aan een derde opdracht is verstrekt van welke aard dan ook om aan de installatie voorzieningen te treffen, dan wel wanneer door de consument zelf zodanige voorzieningen zijn getroffen, met dien verstande dat de garantie niet vervalt als dat gezien de aard en omvang van de getroffen voorzieningen niet gerechtvaardigd is;
 • gedurende de garantieperiode geen periodiek onderhoud wordt verricht aan apparatuur die onderhoud behoeft;
 • de consument niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, tenzij hij gebruik maakt van het recht de betaling op te schorten overeenkomstig artikel 18, met dien verstande dat de garantie niet vervalt in het geval de consument geen enkel verwijt kan worden gemaakt van het niet tijdig betalen.

19.5. De garantieregeling zoals verwoord in de voorgaande leden van dit artikel is niet van toepassing ten aanzien van: het ontstoppen van een afvoer, het verhelpen storing of het doen van onderhoudswerkzaamheden

19.6. De garantieregeling voor installaties, met een standaard garantie of verlengde garantie beperkt zich enkel op de onderdelen en materialen (mist geleverd door CV-Service), niet op het voorrijden en arbeidsloon voor het vervangen van deze onderdelen.

19.7. Het is CV SERVICE steeds toegestaan voor een behoorlijke uitvoering van de werkzaamheden gebruik te maken van deskundige derden of fabrikanten. De voorrijkosten en arbeidsloon alsmede de kosten van verbruiksmaterialen zijn voor rekening van de consument.

19.8. Uitgesloten van garantie zijn pakkingen en ontsteekpennen

19.9. Het bepaalde in dit artikel laat onverlet de aansprakelijkheid van CV SERVICE op grond van de wet.

 

Artikel 20 Geschillen en toepasselijk recht :

20.1. Indien partijen het onderling niet eens kunnen worden, is de rechtbank Amsterdam bevoegd te oordelen over geschillen over de algemene voorwaarden en over de uitvoering van het contract.

20.2. Op de algemene voorwaarden en het contract is het Nederlands recht van toepassing.

 

 

 

 

 

 

>Leveringsvoorwaarden

Klantbeoordeling

199 klanten hebben ons beoordeeld met een gemiddelde van:

9.6 / 10